Regulamin castingu do programu „Szansa na sukces. Opole 2020”

I.    Organizator castingu

Organizatorem castingu do programu telewizyjnego „Szansa na Sukces. Opole 2020”, zwanego dalej „Programem”, jest Telewizja Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P.Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, zwana dalej „Producentem”.
Program „Szansa na Sukces. Opole 2020” emitowany będzie na antenie TVP

II. Uczestnik castingu

1.     Uczestnikiem castingu może być́ osoba fizyczna, która ukończyła 9 lat.
2.    Osoby niepełnoletnie mogą̨ uczestniczyć́ w casting, jednak w przypadku zakwalifikowania się do Programu mogą wziąć w nim udział tylko za zgodą rodzica lub innego opiekuna prawnego.
3. W castingu nie mogą̨ brać udziału pracownicy, współpracownicy Producenta oraz członkowie ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich ich rodziny.
4. Casting przeznaczony jest dla muzyków amatorów.
5. Warunkiem udziału w castingu jest akceptacja postanowień́ Regulaminu castingu do
Programu, zwanego dalej „Regulaminem”.
6. Uczestnik wybrany do każdego odcinka oraz uczestnik wyróżniony przez jury programu, zobowiązany jest do zawarcia Umowy Impresaryjnej określającej w szczególności jego udział w jakimkolwiek charakterze w audycjach telewizyjnych i radiowych nadawanych lub rozpowszechnianych na dowolnych nośnikach i w dowolny sposób. Zawarcie w/w umowy jest warunkiem obligatoryjnym od którego uzależniony jest dalszy udział w programie.
7. Każdy uczestnik castingu zobowiązany jest zapoznać́ się z Regulaminem i złożyć́ pod nim
podpis, co oznacza akceptację zasad i warunków zawartych w Regulaminie.

III. Zasady castingu

1. Celem castingu jest wyłonienie artysty solowego lub grupy artystów w drodze konkursu polegającego na występnie muzycznym przed jury.
2. Występ jest rejestrowany i może być transmitowany w całości lub we fragmentach w programie pt. „Szansa na Sukces. Opole 2020”, jak i do celów autopromocyjnych.
3. W drodze castingów wyłonionych zostanie ok. 80 osób, które wezmą udział w Programie.
4. Castingi są przeprowadzane w kilku miejscowościach na terenie Polski.
5. Decyzje jury castingu są ostateczne i niepodważalne.
6. Producent decyduje o kolejności wejścia na casting.
6. W przypadku przejścia do następnego etapu konkursu, uczestnik castingu zobowiązany jest
stawić się na wezwanie Producenta we wskazane przez niego miejsce w celu realizacji odcinka Programu. Uczestnik castingu jest również zobowiązany wziąć udział, w związanych z realizacją programu próbach, audycjach, wywiadach, nagraniach, w tym zwiastunów reklamowych Programu, zdjęciach itp. czynnościach związanych z nagraniem oraz promocją Programu (zwanych dalej „Wkładem”).
7. Producent ma prawo wykorzystać zarówno występ konkursowy jak i wkład uczestnika w odcinkach Programu oraz materiałach reklamowych i promocyjnych Programu i Producenta. Powyższe uprawnienie przysługuje Producentowi również w przypadku dyskwalifikacji lub eliminacji uczestnika castingu. Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
8. Producent nie jest zobowiązany do wykorzystania występu oraz wkładu uczestnika castingu
w Programie oraz materiałach reklamowych czy promocyjnych Programu.
9. Producent ma prawo do zmian zasad zawartych w Regulaminie w dowolnym czasie.
10. Producent ma prawo do eliminacji uczestnika castingu w dowolnym momencie z dowolnej
przyczyny.
11. Uczestnik z tytułu uczestnictwa w castingu i Programie nie otrzymuje wynagrodzenia.
12. Producent może przerwać casting w dowolnej chwili, w szczególności w przypadku, gdy
przeprowadzenie castingu stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione (zakłócenia techniczne, zagrożenie życia lub zdrowia uczestników). W takim przypadku Producent może podjąć decyzję o wznowieniu castingu w dowolnym momencie. Zapis ten dotyczy również sytuacji konieczności przełożenia terminu i miejsca przeprowadzenia castingu.
13. Producent ma prawo do zmiany wykonawcy lub repertuaru w Programie wynikającej z przyczyn od niego niezależnych.
14. Zdjęcia wykonywane w trakcie castingu i  na planie Audycji oraz podczas making – off nie podlegają autoryzacji Uczestnika.
Uczestnik zobowiązuje się do niepublikowania bez zgody Producenta żadnych informacji, zdjęć dotyczących Audycji oraz castingu, publicznego komentowania Uczestników.

IV. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu oraz samego Programu jest jego Producent, czyli Telewizja Polska S.A. z siedzibą przy ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.
2.    Dane osobowe Uczestników Castingu oraz ich opiekunów ( w przypadku osób które nie ukończyły 18 r.ż.) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie, tj. umowy do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
3.    Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia castingu przetwarzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia, a także obowiązujących przepisów krajowych oraz traktowane są jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywana na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.
4.    Dane osobowe podane w ankietach castingowych będą przechowywane w okresie koniecznym na realizację castingu oraz w okresie rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
5.    Dane osobowe Uczestników Programu, którzy otrzymają nagrody, przechowywane będą w okresie koniecznym na wydanie nagród oraz w okresie wymaganym przepisami z zakresu rachunkowości.
6.    Uczestnicy castingu (oraz ich opiekunowie) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest po uprzednim kontakcie pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych/Szansa na sukces”.
7.    Telewizja Polska S.A., informuje, iż dane osobowe Uczestników, którzy biorą udział w nagraniach Programu, przetwarzane są w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a Uczestnicy Programu, których dane zostały upublicznione na wizji nie będą mogli zrealizować wszystkich uprawnień wynikających z Rozporządzenia, czyli m.in. prawa do bycia zapomnianym.
8.    Uczestnicy castingu posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
9.    Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Producenta można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
10.    Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w castingu.
11.    Dane osobowe uczestników (oraz ich opiekunów) nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa .

V. Naruszenie warunków Regulaminu

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2. Uczestnicy w szczególności zobowiązani są do:
a) pozostawania w trzeźwości przez cały czas trwania castingu, wszelkich prób związanych z castingiem oraz nagrań i zdjęć związanych z nagraniem Programu i jego promocji,
b) uczestniczenia w akcjach promocyjnych Programu, w tym w zdjęciach, nagraniach i wywiadach,
c) nie używania słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
d) nie reklamowania żadnych produktów, usług, firm itp.
3. Każdy uczestnik, który naruszy postanowienia Regulaminu, może zostać wykluczony od
udziału w castingu lub Programie bez możliwości dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.VI. Odpowiedzialność
1.    Producent  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez uczestnika castingu.

VII. Oświadczenie uczestnika castingu

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu castingu do programu „Szansa na Sukces. Opole 2020” i przyjmuję bez zastrzeżeń́ jego postanowienia. W szczególności oświadczam, że:
1) mam ukończone 12 lat,
2) ani ja ani żaden z członków mojej najbliższej rodziny nie jest związany z Producentem,
3) akceptuję warunki określone w Regulaminie; w przypadku niedotrzymania przeze mnie
postanowień Regulaminu, niezależnie od konsekwencji w nim określonych, zobowiązuję się do pokrycia kosztów poniesionych przez Producenta w związku z moim
zachowaniem, równocześnie oświadczam, że poddaję się egzekucji odnośnie powyższych
należności w terminie wskazanym przez Producenta,
4) nie ujawnię żadnych informacji o Programie, w szczególności informacji o realizacji castingu i
Programu,
5) nie wezmę udziału w żadnej audycji telewizyjnej, radiowej, wywiadzie itp. dotyczącym
mojego udziału w castingu lub Programie bez pisemnej zgody Producenta.

Ponadto wyrażam wolę uczestnictwa w castingu i Programie „Szansa na Sukces. Opole 2020” oraz oświadczam, że:
1) nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiłyby mi wzięcie udziału w castingu i Programie,
2) mam świadomość, że wszelkie działania, które podejmę w ramach castingu i Programu, ponoszę na własną odpowiedzialność i ryzyko,
3) zwalniam Producenta z odpowiedzialności za wszelkie następstwa nieszczęśliwych wypadków, siły wyższej, działania osób trzecich i inne skutkujące wystąpieniem jakiejkolwiek szkody, jeżeli szkoda nie została spowodowana z winy przedstawicieli Producenta,
4) zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania wskazówek i poleceń Producenta oraz osób przez niego wskazanych, dotyczących sposobu zachowania się podczas castingu,
5) uznaję, że wszystkie decyzje dotyczące castingu i Programu należą wyłącznie do Producenta oraz że mają charakter ostateczny i nie mogą być kwestionowane przez uczestnika w żadnym momencie,
6) mam świadomość, że udział w castingu jest jednoznaczny z deklaracją dyspozycyjności i zgodą na udział w Programie.

Zezwalam również na nieodpłatne i nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku i głosu dla celów Programu, w tym jego promocji i reklamy na rzecz Producenta.

W przypadku, gdyby podczas castingu powstał z moim udziałem jakikolwiek utwór lub artystyczne wykonanie, niniejszym przenoszę nieodpłatnie na Producenta pełnię autorskich praw majątkowych do tych utworów oraz prawo do korzystania z artystycznego wykonania w zakresie nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji, w tym na polach wymienionych poniżej:

1)    wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci,
2)    wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 -wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie,
3)    wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
a)    wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych,
b)    wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.a),
c)    wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.


Przeniesienie na Producenta wyżej wskazanych praw dotyczy obszaru kraju i zagranicy, jest dokonane na czas nieograniczony oraz obejmuje zezwolenie na wykonanie majątkowych praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do Programu oraz ich eksploatacji na wszelkich polach eksploatacji, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia.